Page 4 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 4

สำรบัญ


      พัฒนำกำรของบุตร ธิดำ
                                                家長角色

                                    ....8
            ท ำไมฉัน จึงจ ำเป็ นต้องเข้ำใจลักษณะพัฒนำกำรของเด็กเล็ก ….8

                                                      ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ


            เอะอะ ลูกก็พูดแต่ค ำว่ำ ฉันควรท ำอย่ำงไรดี ” ไม่เอำ ..............10
                                “ ………...10


                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ


                            ................................12
            ลูกของฉันมักจะเลือกกิน จะท ำอย่ำงไรดี …………………… ...12

                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ


                              ..........................14
            ลูกมักจะเป็ นคนเฉื่อยชำ ฉันควรท ำอย่ำงไรดี ………………...14


                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ

            เด็กเล็กแค่นี้จ ำเป็ นต้องสอนเรื่องควำมรับผิดชอบให้พวกเขำไหม

            ..................................................................................................16
            ……………………………………………………………….……...16

                                                      ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ
                            ..................................19
           ลูกของฉันไม่มีควำมอดทน ท ำอย่ำงไรดี ……………………....19


                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ
                          ........................................21
            จะสอนเรื่องมำรยำทให้ลูกอย่ำงไรดี ………………………......21                            ................................24
            ลูกขัดแย้งกันบ่อย ๆ ฉันควรท ำอย่ำงไรดี ……………………..24


     2                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9