Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 6

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก                                                家長角色

                           .........................................44
            ลูก ๆ รู้สึกว่ำฉันล ำเอียง ท ำอย่ำงไรดี ………………………..…...46
                                                      ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ
            ช่วงวันหยุดฉัน ต้องกำรแค่กำรพักผ่อนเท่ำนั้น แต่จะท ำอย่ำงไรกับ

            ลูกดี …………………………………………………………………...48
              ............................................................................................46
                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ

                         ..............................................48
            ฉันจะพูดคุยกับเด็กเล็กได้อย่ำงไร …………………….……….....50
                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ
            บำงครั้งฉันก็แยกไม่ออกระหว่ำงกำรให้เกียรติกับกำรตำมใจ ท ำ
                ...................................................................................50
            อย่ำงไรดี …………………………………………………………….52

                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ
            ลูกมักจะไม่ปฏิบัติตำมกฎ (ข้อตกลง) เสมอ ฉันควรท ำอย่ำงไร
            …………………………………………………………………..…....55
            ...................................................................................................53

                                                      ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ
                          .............................................55
            ฉันจะอยู่ร่วมกับเด็กเล็กได้อย่ำงไร …………………………….....57

                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ
            ลูกของฉันเรียกร้องจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ท ำอย่ำงไรดี

            ...................................................................................................57
            ………………………………………………………………………...59
     4                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11