Page 6 - 家庭展能 現職教育媒體運用手冊-提升父母親職能力篇內文
P. 6

目   錄              克拉瑪對克拉瑪........................................................................................... 77

              我的意外爸爸............................................................................................... 81

              勇敢傳說....................................................................................................... 86

              超級盃奶爸................................................................................................... 89

              新天生一對................................................................................................... 93

              頑童皮諾丘................................................................................................... 97

              豪門保姆日記............................................................................................... 101

              鋼鐵擂台....................................................................................................... 108

           繪本資源與運用……………………………………………………… 113              14 隻老鼠大搬家.......................................................................................... 124

              一個不能沒有禮物的日子........................................................................... 126

              一個愛建築的男孩....................................................................................... 128

              大狗醫生....................................................................................................... 130

              小毛不可以................................................................................................... 132

              小恩的秘密花園........................................................................................... 134

              小鼴鼠的鳥寶寶........................................................................................... 136

              山的禮物....................................................................................................... 138

              不睡覺世界冠軍........................................................................................... 140

              天天星期三................................................................................................... 141

              比利得到三顆星........................................................................................... 143

              去買東西....................................................................................................... 145

              外婆萬歲!................................................................................................... 146

              生氣王子....................................................................................................... 148

              石頭新村....................................................................................................... 150
                                iv
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11