Page 3 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)緬甸語版
P. 3

ကျွန်တ ်/ကျွန်မနှင ် ကျွန်တ ်/ကျွန်မ၏သ ားသမ ား              မိဘမ ာျားအတွက် လမ်ျားညွှန်စာစစာင်


               ဤစာစစာင်နှင ်ပတ်သက်၍      ဤစာစစာင်မှာ မူကကိြိုစက ာင်ျား မိဘမ ာျားအတွက် ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ထုတ်စေ


      ထာျားခြင်ျား ခြစ်သည်။ စာစစာင်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ြ က်မှာ
      ၁။ မိဘနှင ်သာျားသမီျားကကာျားတွင် ခြစ်စလ ရှိစသာ အုပ်ထိန်ျားမှုဆိုင်ရာ ကိစစရပ်မ ာျား၊      အစခြအစန ခပဿနာရပ် မ ာျားအစပေါ် မူတည်၍ အစထာက်အကူ ခြစ်စစရန် စီမံ


      ထာျားခြင်ျားခြစ်သည်။


                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8