Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)緬甸語版
P. 7

ကစလျားကို ယဉ်စက ျားသိမ်စမွွံ့စအာင် ဘယ်လို ပ ိြိုျားစထာင်

                 .........................................................36
            စပျားရမလဲ။……………………………………………… 36

            ညီအစ်ကို၊ စမာင်နှမ အြ င်ျားြ င်ျား မကကာြဏ ရန်ခြစ်

                                ...........40
            တတ်တယ်။ ကျွန်စတာ်/ကျွန်မ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။……  40
       မ ဘအခန်ားကဏ္ဍ             ကျွန်စတာ်/ကျွန်မ အစနနဲ  မိဘ ကဏ္ဍပိုင်ျားမှာ ဘယ်လို

                          .............................46
             စကာင်ျားစအာင် လုပ်စဆာင်ရမလဲ။…………………….     46

             ကျွန်စတာ်/ကျွန်မ စက ာင်ျားကဆရာ/ဆရာမနဲ  ဘယ်လို

             ဆက်ဆံ/ပူျားစပါင်ျား ရမလဲဆိုတာ မသိဘူျား။ ဘယ်လို

                 ........................................................50
             လုပ်မလဲ။……………………………………………… 50

             အလုပ်တြက်၊ အိမ်မှုကိစစ တြက်နဲ  အလုပ်မ ာျားစသာအ

                             .....................54
             ြါကျွန်စတာ်/ကျွန်မ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။………………   54


                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12