Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)緬甸語版
P. 10

တက င်ားဝန်ားက စ္စအဝဝ             ကစလျားနှင် သင် စလ ာ်တဲ မူကကိြိုစက ာင်ျားကို ကျွန်စတာ ်/

                          .............................100
             ကျွန်မ ဘယ်လို စရွျားြ ယ်ရမလဲ။………………………    100
                                                家長角色
             ကျွန်စတာ်/ကျွန်မကစလျားက စက ာင်ျားမသွာျားြ င်ဘူျား
                                                      ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ
                           ..........................104
                                    104
             ခြစ်စနတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။……………………

             ကစလျားက အတန်ျားစြာ်စတွနဲ  ဘယ်လို စပါင်ျားသင်ျား
                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ

             ဆက်ဆံရမလဲ ဆိုတာ မသိဘူျား ခြစ်စနတယ်။


                            .....................108
                                    108
             ကျွန်စတာ်/ကျွန်မ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။………………                     ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ


             ကစလျားကို  ကိုယ် ကိုယ်ကို ကာကွယ်


             ထိန်ျားသိမ်ျားတတ်စအာင် သင်ကကာျားစပျားြို                     ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ

                    .............................................112
             လိုအပ်ပါသလာျား။……………………………………        112


             မူကကိြိုစက ာင်ျားကစန မူလတန်ျားစက ာင်ျား ကူျားစခပာင်ျားတဲ             ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ


             ကစလျားကို အဆင်သင် ခြစ်စနစအာင် ကျွန်စတာ်/ကျွန်မ

                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ
                      .........................................116
             ဘယ်လို ကူညီရမလဲ။………………………………         116
     8                                                                               �
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15