Page 15 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 15

4.ផតល់នូវឱកាស់នរៀនសូប្តែមីៗខលេះនែើមបីនអោយកូនកលាយជាសមាជិកមួយ
 NFNP!     ដែលអាច្ជួយកិច្ចការកនុងផទេះ នឆលៀតកនុងឱឱកាសននេះរឹតដតប្បាកែបានែា
        កូនសម័ប្គច្ិតតច្ូលរួមរាល់សកមមភាពទាំងការនពញច្ិតត នែើមបីនលើកតនមេើង        សមតថភាព។
        ែំណាក់កាលននទារក ការច្ារ់រីកលូតលាស់ររស់កូនគឺនផតើមពីមនសិកាខលួនផទាល់

        មាននពលខលេះឆលងកាត់ពីការនិយាយពាកយែាអត់នទមកច្ង់រងហាញពីការរនញ្ចញមតិ
        ខលួនមូលន តុច្ង់ទាក់ទាញយកច្ិតតទុកែាក់ឬច្ង់នអោយមនុសសធំកំែរខលួន ឪពុក

        មតាយគួរច្ំណាយនពលនវលានិងកំលាំងកាយច្ិតត នែើមបីមកកំែរនិងដសវងយល់កូន!
                                     13

 �
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20