Page 11 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 11

NFNP!

      ែំណាក់កាលននទារក ការលូតលាស់ររស់កុមារគឺប្គរ់លកខណៈ រូករួម:
      ខលួនប្បាណ កាយវិកា ការយល់ែឹង ភាសា សងគម និងអារមមណ៏ វិជជមាន-ល-

      ។ នជៀសវាងការតឹងដតង ួសនិងអាច្ជួយឲ្យកូនមានការវិវឌ្ឍន៏លអ ។         ឪពុកមតាយអាច្នប្រើវិធីខាងនប្កោមនែើមបីមកជួយសប្មួលកូន:

       1.ឪពុកមតាយប្តូវដសវងយល់ប្ពមទាំងនកតោរកតារ់ែំនណើរការលូតលាស់កនុង
        「កំឡុងនពលែ៏សំខាន់」ររស់កូន ដែមទាំងនប្រើវិធីនលងដលបងកំសានត

        ការអានឬការ ាត់ប្បាណជានែើម មកជួយសំរួលែល់ការលូតលាស់
        ររស់កូន។

       2.ឪពុកមតាយអាច្យកការរស់ននៅប្រច្ាំនែៃនរៀរច្ំនអោយកូនមានការច្ូលរួម
        រាល់កមមពិធីប្គរ់ប្រនភទ នែើមបីនអោយការលូតលាស់ខលួនប្បាណ គំនិត

        យល់ែឹង និងអារមមណ៏ររស់កូនឲ្យមានការ វិវឌ្ឍន៏លអ។
       3.ឪពុកមតាយគួរនប្រើ「តារាងនផទៀងផទាត់」

        (http://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=411)មកនធវើ
        ការសនងេតនិងដសវងយល់ពីសភាពរីកច្នប្មើនររស់កូន។
                                      9

 �
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16