Page 8 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨文版
P. 8

តាារាាងមាាតិិកាា
         ំ
                                                     ា
                                                       ិ
                   ូ
               ា
              ុ
      ទំំនាាក្បា់ទំ�ងរវាាងឪពុក្បាម្តាាយ�ិងក្បា�                      កាាររ�់សៀ�ាក្បា�ងប់រសៀវណ៌សាាលាាសៀរៀ�
                                                                          ំ�
               ិ
      ក្បា�ៗយល់ថាាខ្លួំម្តាា�ច�ាលសៀអំៀង សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?   58           សៀ�ើគឺួរសៀត្រជំ�សៀរី�សាាលាាមួសៀ�ាយយស្វែប់ប់ណាា �ក្បាដិ�មួ�ឹងក្បា�ៗរប់�ខ្លួ? 80
                                                                          ំ
                                                    ើ
            ំ�
                 ំ
                                                                      ូ
                                                                         ់
       ូ
                                                    ់
                                                 ូ
               ំ
                ់
                                                        ិ
                      ូ
      សៀពុលនៃថៃឈប់់�ំរាាក្បាខ្លួចងស្វែ��ំរាាក្បា ប់ាុស្វែ�ាក្បា�ៗ  60          ក្បា�រប់�ខ្លួំមួ�ចូលច�ាសៀ�ាសាាលាាសៀរៀ� សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 83
                                                     ំ�
               ំ�
                                                     ិ
      សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀរៀប់ចទំក្បា�ាក្បា់យ៉ាាាងណាា?
        ំ�
             ុ
            ំ
                                                       ់
                                                        ើ
                                                                  ិ
                                                   ិ
                                                ក្បា�ៗមួ� ដ៏ឹង ចងសៀ�ើកាារទំំនាាក្បា់ទំំ�ងគ្នាាារវាាងមួ�ាភក្បាាិ 86
                                                 ូ
                          ូ
                                                          ំ�
        ំ�
             ិ
                 ់
      សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើកាារ�យ៉ាាយទាំាក្បាទំងរសៀប់ៀប់ណាាជាាមួួយក្បា��ូចៗ? 62      �ូចៗតាាមួរសៀប់ៀប់ណាា សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
           ើ
                                                 ូ
                                                               �
                                                               ល
                                                     ់
      ម្តាា�សៀពុលខ្លួលះខ្លួំ�ំមួ�អាាចស្វែប់ងស្វែចក្បារវាាងកាារសៀគ្នាា 65         ក្បា�ៗចាំាំបាាចត្រ�ូវកាារហាា�សៀរៀ�កាារ�ារខ្លួ�ស្វែដ៏រឬសៀទំ? 89
             ិ
                                                          ់
      រពុ�ិងកាារប់សៀណាាយតាាមួច�ា សៀ�ើគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
                ិ
             ោ
                                                                  ើ
                                                           ូ
                                                       ំ
                                                                       ិ
                                                  ំ�
                                                សៀ�ើខ្លួំគឺួរជំួយសៀរៀប់ច�ត្រម្តាាប់់ក្បា�យ៉ាាាងដ៏ូចសៀមួាច សៀដ៏មួី�សៀ�ើជាា��ស មួសៀ�ាយយ? 92
                                                                    ើ
                        ំ�
                 ិ
       ូ
      ក្បា�ៗស្វែ�ងស្វែ�មួ�សៀគ្នាារពុតាាមួវ�័យ(��ា) សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច 68
            ិ
      សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើកាារទំំនាាក្បា់ទំំ�ងរសៀប់ៀប់ណាាជាាមួួយក្បា��ូចៗ? 71
        ំ�
           ើ
                        ូ
                  ើ
           ំ�
                    ័
       ូ
      ក្បា�រប់�ខ្លួំស្វែ�ងស្វែ�ទាំាមួទាំារសៀត្រប់ទំូរ�ពុានៃដ៏ឬសៀ�ប់ថប់  74
          ់
      សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
        ំ�
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13