Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨文版
P. 6

តាារាាងមាាតិិកាា                                                       ា
                                                     ុ
              ុ
             ូ
      កាារលូ�លាា�ក្បា�ត្រប់�ត្រ� �                            �ួនាាទំជាាឪពុក្បាម្តាាយ
                                                   �
            ់
                 ើ
                                                               ើ
                       ខ
                                                  ំ�
      សៀហ�ុអំើ�បាា�ជាាសៀយើងត្រ�ូវស្វែ�ងយល់អំំពុ�លក្បាណ៌ៈ      12           សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀដ៏ើរ�ួរជាាឪពុុក្បាម្តាាាយស្វែប់ប់ណាាសៀទំប់លអ? 38
                   ់
                   ុ
             ូ
       ិ
      ពុសៀ��នៃ�ភាាពុល�លាា�់រប់�ក្បាម្តាារ?
                                                ខ្លួំមួ�ដ៏ឹងថាាសៀ�ើចង�ហកាារ ឬទំំនាាក្បា់ទំំ�ងជាាមួួយ    40
                                                       ់
                                                  ិ
                                                 ំ�
              ិ
                ិ
          ុ
      ក្បា�សៀ�ា�ខ្លួៗចូលច�ា�យ៉ាាយ�ាក្បាយ(ក្បាុំ) សៀយើងគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 15      សៀលាាក្បាត្រគឺូ អំាក្បាត្រគឺូ សៀ�ាយរសៀប់ៀប់ណាា?
       ូ
                    ិ
      ក្បា�ខ្លួរាាលសៀពុលសៀចះស្វែ�សៀរី�ចណ៌�ជាា�ចច ត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?          ណាាត្រគឺួសាារផ្ដងណាាកាារង្ហាារផ្ដងរវល់ទាំាំង�ងខាាងសៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
                 ំ
                                                                     ំ�
       ូ
         ំ
          ់
         ំ�
                                     18                                         43
         ំ�
                                                  ំ�
                                                          ម
         ំ
      ក្បា�ខ្លួរាាលសៀពុលស្វែ�ងស្វែ�សៀ�ើើអំ�ើយ�ៗ ខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?        សៀ�ើខ្លួំគឺួរត្រ�ូវត្រគឺប់់ត្រគឺងអាារមួណ៌៍រប់�់ខ្លួ�ឯងស្វែប់ប់ណាាសៀអាាយលអ?
                    ំ�
                  ឺ
                                                              ល
       ូ
          ់
                                                              �
                                     21                                         46
                                                                    ូ
                                                                 ំ
                                                      ិ
                                                                   ់
                                                  ំ�
       ូ
                                                                 ូ
                                                             ើ
                      ួ
                     ់
                                                               ើ
      ក្បា�សៀ�ា�ូចស្វែប់ប់សៀ�ះសៀ�ើគឺួរត្រ�ូវហើឹក្បាហាា�ពុក្បាសៀគឺ             សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀរៀប់ឥរយ៉ាាប់ថស្វែប់ប់ណាាសៀដ៏មួី�សៀ�ើជាាគឺរដ៏លក្បា�ៗ?
                ុ
      សៀអាាយម្តាា� ភាាពុទំទំួលខ្លួ�ត្រ�ូវស្វែដ៏រឬសៀទំ?       24                                         49
                                                          ំ
                                                ចណ៌ុចនៃ�កាារអំប់់រំរប់�ខ្លួ រវាាង(ប់ា�ឬត្រប់ពុ�ធ)ម្តាា�
                                                          ំ�
                                                 ំ
                                                         ់
                                                   ិ
       ូ
                ់
                  ់
          ់
           ំ�
            ់
                   ម
      ក្បា�រប់�ខ្លួំអំ�ម្តាា�អំំណ៌�អំ���់ សៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?                ភាាពុមួ��ត្រមួប់គ្នាាា សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?         52
                                     27
           ់
               ូ
      សៀ�ើត្រ�ូវប់ង្ហាាា�ប់សៀត្រងៀ�ក្បា�ឲ្យយសៀចះម្តាា�កាារគឺួរ�មួសៀ�ាយរសៀប់ៀប់ណាា?
                                     30
      ក្បា�ៗស្វែ�ងទាំា�ស្វែទំងរវាាងប់ងប់អ�ឯងក្បាា�ងត្រគឺួសាារ សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
       ូ
                          ំ�
                  �
            ់
                                     33
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11