Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 6

ទុំនាក់ទុំនងរវាងឪពុកមតាយនិងកូន
                                                家長角色


            កូនៗយល់ថាខ្ញុំមានចិតតលុំសអៀង សតើស្វើែូចសមតច? .....................................54

            សពលនថៃឈប់សុំរាកខ្ញុំចង់ដតសុំរាក ប ុដនតកូនៗ សតើខ្ញុំប្តូវសរៀបចុំទុកែាក់យ ាង     ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ

            ណា? ......................................................................................................56

                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ

            សតើខ្ញុំប្តូវស្វើការនិយាយទាក់ទងរសបៀបណាជាមួយកូនតូចៗ? ...................58


                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ
            ខ្ញុំមានសពលខលេះដបងដចកមិនចបាស់លាស់ចុំសព េះការសគ រពឬការបសណដ យ
            តាមចិតតកូន ស្វើែូចសមតច? .........................................................................61
                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ

            កូនៗដតងដតមិនសគ រពតាមវិន័យ(សនយា) សតើខ្ញុំគួរស្វើែូចសមតច? .................64


            សតើខ្ញុំប្តូវស្វើការទុំនាក់ទុំនងរសបៀបណាជាមួយកូនតូចៗ? ..........................67     ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ


                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ
            កូនរបស់ខ្ញុំដតងដតទាមទារសប្បើទុរស័ពទនែឬស បថប សតើខ្ញុំប្តូវស្វើែូច


            សមតច?.....................................................................................................70     4                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11