Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨文版
P. 7

តាារាាងមាាតិិកាា ុ
 ូ
 ់
             ា
           ុ
         �
 កាារលូ�លាា�ក្បា�ត្រប់�ត្រ�� �ួនាាទំជាាឪពុក្បាម្តាាយ
 ខ
 ុ
 សៀហ�អំើ�បាា�ជាាសៀយើងត្រ�ូវស្វែ�ើងយល់អំំពុ�លក្បាណ៌ៈ 12 សៀ�ើខ្លួំ�ំគឺួរសៀដ៏ើរ�ួរជាាឪពុុក្បាម្តាាាយស្វែប់ប់ណាាសៀទំើប់លអ? 38
 ពុសៀ��នៃ�ភាាពុល�លាា�់រប់�ក្បាម្តាារ?
 ុ
 ូ
 ់
 ិ
      ខ្លួំ�ំមួិ�ដ៏ឹងថាាសៀ�ើចង់�ហកាារ ឬទំំនាាក្បា់ទំំ�ងជាាមួួយ  40
 ុ
 ិ
 ូ
 ិ
 ក្បា�សៀ�ា�ខ្លួៗចូលច�ា�យ៉ាាយ�ាក្បាយ(ក្បាុំ) សៀយើងគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 15 សៀលាាក្បាត្រគឺូ អំាក្បាត្រគឺូ សៀ�ាយរសៀប់ៀប់ណាា?
                           ំ�
 ក្បា�ខ្លួរាាលសៀពុលសៀចះស្វែ�សៀរី�ចណ៌�ជាា�ចច ត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? ណាាត្រគឺួសាារផ្ដងណាាកាារង្ហាារផ្ដងរវល់ទាំាំង�ងខាាងសៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
 ់
 ូ
 ំ
 ិ
 ំ�
 ំ
 18                                   43
 ំ�
 ំ
 ំ�
 ូ
                    �
                ម
 ក្បា�ខ្លួរាាលសៀពុលស្វែ�ងស្វែ�សៀ�ើើអំ�ើយឺ�ៗ ខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? សៀ�ើខ្លួំ�ំគឺួរត្រ�ូវត្រគឺប់់ត្រគឺងអាារមួណ៌៍រប់�់ខ្លួ�ឯងស្វែប់ប់ណាាសៀអាាយលអ?
                    ល
 ់
 21                                   46
                          ូ
                         ់
 ់
 ក្បា�សៀ�ា�ូចស្វែប់ប់សៀ�ះសៀ�ើគឺួរត្រ�ូវហើឹក្បាហាា�ពុក្បាសៀគឺ សៀ�ើខ្លួំ�ំគឺួរសៀរៀប់ឥរិយ៉ាាប់ថស្វែប់ប់ណាាសៀដ៏ើមួី�សៀ�ើជាាគឺរូដ៏លក្បា�ៗ?
 ូ
                     ើ
 ួ
                       ំ
 ុ
 សៀអាាយម្តាា� ភាាពុទំទំួលខ្លួ�ត្រ�ូវស្វែដ៏រឬសៀទំ? 24          49
                ំ�
      ចំណ៌ុចនៃ�កាារអំប់់រំរប់�ខ្លួ រវាាង(ប់ា�ឬត្រប់ពុ�ធ)ម្តាា�
               ់
                ំ
 ក្បា�រប់�ខ្លួំអំ�ម្តាា�អំំណ៌�អំ�់��់ សៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? ភាាពុមួិ��ត្រមួប់គ្នាាា សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 52
 ់
 ូ
 ់
 ំ�
 ់
 ម
 27
 ់
 សៀ�ើត្រ�ូវប់ង្ហាាា�ប់សៀត្រងៀ�ក្បា�ឲ្យយសៀចះម្តាា�កាារគឺួរ�មួសៀ�ាយរសៀប់ៀប់ណាា?
 ូ
 30
 ់
 �
 ក្បា�ៗស្វែ�ងទាំា�ស្វែទំងរវាាងប់ងប់អ�ឯងក្បាា�ងត្រគឺួសាារ សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
 ូ
 ំ�
 33
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12