Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨文版
P. 10

ូ
                             ុ
             កាារលូូតិលាាស់់កូនិប្រុបស់ប្រុស់     ី


                                                               ់
                                                        ិ
                                                                 ិ
              ូ
             ក្បា�ស្វែដ៏លសៀ�ាក្បាា�ងដ៏ំណាាក្បា់កាាលជាាទាំារក្បា គឺឺជាាកាារល�លាា� ់ អំញ្ញចឹងសៀទំគឺឺស្វែ�ងស្វែ� �យ៉ាាយ�ាក្បាយ អំ�សៀទំសៀ�ើើក្បាចចកាារអំើ �
                                 ូ
                                                 ឺ
                                                    ំ
                                                                     ុ
                                                           ិ
                                                        ើ
                                                        ើ
                            ុ
             យ៉ាាាងចា�់លាា�់ ស្វែថមួទាំាំងសៀលឿ�ប់ផ្ដ�សៀ�ាក្បាា�ងជំ�វ� កាារ    យ�ៗ ចសៀ�ាះទំសៀងទាំាំងសៀ�ះមួ�ម្តាា��ក្បាមួមភាាពុសៀត្រគ្នាាងទំក្បា
                                ិ
                           ំ
                                                 ុ
                      ិ
                       �
                                ី
                               ើ
                              ំ
                   ៍
             ទំទំួល�ើគឺមួ��ម្តាាជំក្បាថមមួក្បាដ៏ល់គឺឺជាាភាាពុរសៀភប់រក្បារាាយ    មួ�សៀនាាះសៀទំ សៀ�ើឪពុុក្បាម្តាាាយគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
                            ូ
                 ុ
               ិ
                           ើ
                 ំ
             ក្បាា�ងច�ាប់ផ្ដ�រប់�់ឪពុុក្បាម្តាាាយជាាសៀត្រច�រប់ ប់ាុស្វែ�ាត្រ�ប់គ្នាាានៃ�
              ំ
                 ូ
                                   ិ
                ើ
             ក្បាសៀណ៌�ក្បា�មួក្បាដ៏ល�ិងកាារល�លាា�់រប់�ក្បា� កាា�ពុើក្បាច ច
                     ់
                               ូ
                         ូ
                              ់
                ូ
               ំ
             អំប់់រក្បា�ក្បាមួក្បាដ៏ល់  សៀ�ះសៀហើយគឺឺជាាសៀមួសៀរៀ�ដ៏៏�ំមួួយស្វែដ៏ល
                 ៏
                          ើ
             ឪពុុក្បាម្តាាាយត្រ�ូវត្រប់ឈមួមួខ្លួ។គឺួរសៀ�ើរសៀប់ៀប់ណាាក្បាា�ងដ៏ំណាាក្បា់កាាល
                       ុ
             ស្វែដ៏លក្បា�វិវឌ្ឍឍ�សៀលឿ�ប់ផ្ដ� ស្វែ�ងយល�ិងសៀលក្បាយក្បា
                   ៍
                         ើ
                       ុ
                      ំ
                            ់
                ូ
                               ើ
                  ូ
                �
               ់
                         ់
             រាាលអំើស្វែដ៏លក្បា�ៗត្រ�ូវកាារ ផ្ដាល�ូវកាារ�ត្រមួួលដ៏៏�ក្បាាិ�មួ
             ទាំាំងសៀ�ះគឺឺជាាកាារគឺួរយក្បាច�ាទំក្បា�ាក្បា់រប់�់ឪពុុក្បាម្តាាាយ។)
                         ុ
                       ិ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15