Page 13 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 13

កូនននៅសុខៗច្ូលច្ិតតនិយាយពាកយ(កុំ)

 NFNP!              នយើងគួរនធវើែូច្នមតច្?


      កូនធំមតងរនតិច្ៗ ជាពិនសសគឺែល់អាយុ២នទៅ៣ឆនាំ ដតងដតននៅសុខៗ

      និយាយពាកយែាអត់នទដែមទាំងយកពាកយអត់នទ អត់នទនធវើជាពាកយនិយាយ
      មិនែាច្់ជារ់មាត់ នធវើនអោយឪពុកមតាយឈឺកបាលដែមទាំងវិលមុខនទៀតផង

      នតើែល់នពលននេះគួរប្តូវនធវើែូច្នមតច្?នតើប្តូវនិយាយនិងរនប្ងៀនយ ាងែូច្នមតច្
      នទៅ?


      ននៅនពលដែលកូននិយាយពាកយែាអត់នទ នតើអនកមានច្រិកនិងអាករបកិរិយា

      ែូច្ខាងនប្កោមឬនទ?
      □1. មិនរវីរវល់ទាល់ដតនសោេះ រឹតដតនធវើតាមច្ិតតររស់ខលួននែើមបីសំនរច្កិច្ចការ។
      □2. មិនប្រដកករកឈនេះច្ាញ់ឬនប្រើរទរញ្ជា នែើមបីនអោយកូនប្រតិរតតិតាម។

      □3. បាត់ការប្គរ់ប្គងនលើមចាស់ការ ដែមទាំងគមានការអត់ធមត់ ខឹងសំបាល
         គិតដតពីសតីរននទោសកូន។
                                     11

 �
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18