Page 9 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 9

ការលូតលាស់កូនប្រុសប្សី
 NFNP!        កូនដែលននៅកនុងែំណាក់កាលជាទារក គឺជាការ លូតលាស់យ ាង

      ច្បាស់លាស់ ដែមទាំងនលឿនរំផុតននៅកនុងជីវិត ការទទួលសវាគម៍សមាជិកែមី
      មកែល់គឺជា

      ភាពរំនភើររីករាយកនុងច្ិតតរំផុតររស់ឪពុកមតាយជានប្ច្ើនរូរ រ ុដនតប្សរគនានន
      កំនណើតកូនមកែល់កាតពវកិច្ចអរ់រំកូនក៏មកែល់ ននេះន ើយគឺជានមនរៀនែ៏ធំ

      មួយដែលឪពុកមតាយប្តូវប្រឈមមុខ គួរនធវើរនរៀរណាកនុងែំណាក់កាល
      ដែលកូនវិវឌ្ឍន៍នលឿនរំផុត ដសវងយល់និងនលើកយករាល់អវីដែលកូនៗប្តូវ

      ការ ផតល់នូវការសប្មួលែ៏សកដិសម ទាំងននេះគឺជាការគួរយកច្ិតតទុកែាក់
      ររស់ឪពុកមតាយ។

          ការលូតលាស់ររស់កុមារមានដតមដងគត់ ឪពុកមតាយសុទធដតនធវើអវី”
      នែើមបីនអោយកូនលអ”ជាច្ំណុច្ច្ារ់នផតើម រ ុដនតន តុអវីកូនៗនច្េះដតច្ូលច្ិតត

      នរើសច្ំណីអា ារមិនញុំាននេះមិនញុំាននោេះ នរើមិន


         អញ្ចឹងនទគឺដតងដត និយាយពាកយ អត់នទនធវើកិច្ចការអវីយឺតៗ ច្ំនពោេះទនងវើ
      ទាំងននេះមិនមានសកមមភាពនប្គោងទុកមុនននោេះនទ នតើឪពុកមតាយគួរនធវើែូច្
      នមតច្?

                                      7

 �
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14