Page 9 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨文版
P. 9

តាារាាងមាាតិិកាា
 ា
 ូ
             ិ
           ា
 ទំំនាាក្បា់ទំ�ងរវាាងឪពុក្បាម្តាាយ�ិងក្បា� កាាររ�់សៀ�ាក្បា�ងប់រសៀវណ៌សាាលាាសៀរៀ�
 ុ
 ំ
 ូ
 ំ�
 ិ
 ំ
                               ់
                            ូ
                                ំ
 ក្បា�ៗយល់ថាាខ្លួំម្តាា�ច�ាលសៀអំៀង សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 58 សៀ�ើគឺួរសៀត្រជំ�សៀរី�សាាលាាមួសៀ�ាយយស្វែប់ប់ណាា �ក្បាដិ�មួ�ឹងក្បា�ៗរប់�ខ្លួ? 80
                                ំ�
          ើ
 ំ�
 ូ
 ំ
 ់
              ិ
          ់
 សៀពុលនៃថៃឈប់់�ំរាាក្បាខ្លួចងស្វែ��ំរាាក្បា ប់ាុស្វែ�ាក្បា�ៗ  60 ក្បាូ�រប់�ខ្លួំ�ំមួិ�ចូលច�ាសៀ�ាសាាលាាសៀរៀ� សៀ�ើសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច? 83
 សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀរៀប់ចទំក្បា�ាក្បា់យ៉ាាាងណាា?
 ុ
 ំ
 ំ�
                        ិ
      ក្បាូ�ៗមួិ� ដ៏ឹង ចង់សៀ�ើកាារទំំនាាក្បា់ទំំ�ងគ្នាាារវាាងមួ�ាភក្បាាិ 86
               ើ
 ូ
 ំ�
                ំ�
 ់
 ិ
 ើ
 សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើកាារ�យ៉ាាយទាំាក្បាទំងរសៀប់ៀប់ណាាជាាមួួយក្បា��ូចៗ? 62 �ូចៗតាាមួរសៀប់ៀប់ណាា សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
                     �
 ំ�
                ់
 ិ
 ម្តាា�សៀពុលខ្លួលះខ្លួំមួ�អាាចស្វែប់ងស្វែចក្បារវាាងកាារសៀគ្នាា 65 ក្បាូ�ៗចាំាំបាាច់ត្រ�ូវកាារហាា�សៀរៀ�កាារ�ារខ្លួ�ស្វែដ៏រឬសៀទំ? 89
                     ល
 ិ
 រពុ�ិងកាារប់សៀណាាយតាាមួច�ា សៀ�ើគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
 ោ
                          ើ
                 ូ
      សៀ�ើខ្លួំ�ំគឺួរជំួយសៀរៀប់ចំ�ត្រម្តាាប់់ក្បា�យ៉ាាាងដ៏ូចសៀមួាច សៀដ៏ើមួី�សៀ�ើជាា��ស មួសៀ�ាយយ? 92
                             ិ
 ក្បា�ៗស្វែ�ងស្វែ�មួ�សៀគ្នាារពុតាាមួវិ�័យ(��ា) សៀ�ើខ្លួំគឺួរសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច 68
 ំ�
 ិ
 ូ
 ំ�
 ើ
 សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើកាារទំំនាាក្បា់ទំំ�ងរសៀប់ៀប់ណាាជាាមួួយក្បា��ូចៗ? 71
 ូ
 ់
 ំ�
 ័
 ក្បា�រប់�ខ្លួំស្វែ�ងស្វែ�ទាំាមួទាំារសៀត្រប់ើទំូរ�ពុានៃដ៏ឬសៀ�ប់ថប់  74
 ូ
 ំ�
 សៀ�ើខ្លួំត្រ�ូវសៀ�ើើដ៏ូចសៀមួាច?
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14