Page 4 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 4

តារាងមាតិកា


      ការលូតលាស់កូនប្បុសប្សី
                                                家長角色
           សបតុអវីបានជាសយើងប្តូវដសវងយល់អុំពីលកខណៈពិសសសនន ាពលូតលាស់

           របស់កុមារ។? ...........................................................................................8
                                                      ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ

           កូនសនៅសុខៗចូលចិតតនិយាយពាកយ(កុុំ) សយើងគួរស្វើែូចសមតច? ...................11
                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ


            កូនខ្ញុំរាល់សពលសចេះដតសរើសចុំណីជានិចច ប្តូវស្វើែូចសមតច? .........................14

                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ


           កូនខ្ញុំរាល់សពលដតងដតស្វើអីវយឺតៗ ខ្ញុំប្តូវស្វើែូចសមតច? ...............................17
                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ


           កូនសនៅតូចដបបសនេះសតើគួរប្តូវបវឹកបាត់ពួកសគសអ យមាន ាពទទួលខុស
           ប្តូវដែរឬសទ?..........................................................................................20    ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ
            កូនរបស់ខ្ញុំអត់មានអុំណត់អត់្មត់ ស្វើែូចសមតច? ....................................23    惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ


            សតើប្តូវបងហាត់បសប្ងៀនកូនឲ្យសចេះមានការគួរសមសែ យរសបៀបណា? ..........26
           កូនៗដតងទាស់ដទងរវាងបងបអូនឯងកនញងប្គួសារ សតើខ្ញុំគួរស្វើែូចសមតច? .......29
     2                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9