Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)柬埔寨語版
P. 5

តួនាទីជាឪពុកមតាយ            សតើខ្ញុំគួរសែើរតួរជាឪពុកមតាយដបបណាសទើបលអ? ........................................34            ខ្ញុំមិនែឹងថាសតើចង់សបការ ឬទុំនាក់ទុំនងជាមួយសល កប្គូ អនកប្គូ សែ យ

            រសបៀបណា? ...........................................................................................36


             ណាប្គួសារផ្ងណាការងារផ្ងរវល់ទាុំងសងខាងសតើខ្ញុំគួរស្វើែូចសមតច?
                                     ..39            សតើខ្ញុំគួរប្តូវប្គប់ប្គងអារមមណ៍របស់ខលួនឯងដបបណាសអ យលអ? ...............43
            សតើខ្ញុំគួរសរៀបឥរិយាបថដបបណាសែើមបីស្វើជាគុំរូែល់កូនៗ? ........................46            ចុំណុចននការអប់រំរបស់ខ្ញុំ រវាង(បតីឬប្បពនធ)មាន ាពមិនសប្មបគនា សតើស្វើែូច

            សមតច? .....................................................................................................49                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10