Page 13 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 13

วิธีต่อไปนี้จัดไว้ให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง เพื่อช่วยเด็กผ่าน

         “ช่วงเวลา No-No ” :
 NFNP!
      1. การที่เด็กพูดว่า ไม่เอา” “ ก็คือวิธีแสดงการตัดสินใจของ
        ตัวเอง  ผู้ปกครองควรทอาความเข้าใจถึงอารมณ์และความคิด
        ของเขาก่อน แล้วค่อยสอนวิธีปลิบัติและแสดงออกที่

        เหมาะสมให้กับเด็ก
      2. การที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ถึงผลลัพธ์ของการชอบพูดว่า ไม่ “
        ก็ต่อเมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและ  นั้น ” เอา

        เหมาะสมเพียงพอ
      3. ผู้ปกครองใช้วิธีเสนอตัวเลือก ให้เด็กได้เลือกวิธีที่ตัวเอง

        ต้องการ
      4. จัดหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ ให้เด็กกลายเป็ นผู้ช่วยตัว
        น้อยในบ้าน ใช้โอกาสนี้แสดงความ ชื่นชมที่ลูกเต็มใจที่จะเข้า

        ร่วมกิจกรรม เป็ นการเพิ่มพูนความสามารถของเด็ก         เด็กในช่วงปฐมวัยจะเริ่ม รู้ความต้องการของตัวเอง อาจมี
         บางครั้งที่จะใช้การพูดว่า ไม่เอา ” “เพื่อแสดงจุดยืนของตน
        เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใหญ่ หรือต้องการให้ผู้ใหญ่อยู่เป็ น

        เพื่อน ผู้ปกครองจึงควร สละเวลาส่วนตัวอีกสักนิด เพื่อมาอยู่
                เป็ นเคียงข้างลูกให้มากขึ้น                                     11

 �
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18