Page 14 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 14

ลูกของฉันมักจะเลือกกิน จะทอาอย่างไรดี                                                         子女發展
       ลูกของฉันเลือกกินมาก มักจะไม่กินอันนั้น ไม่ชอบอันนี้ ทอาให้              ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪

       รู้สึกปวดหัวและจนปั ญญาจริงๆ ผู้ปกครองก็กังวลใจว่า ต่อไป             㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
       ในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการ                ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       ด้านสติปั ญญาของเด็ก หรือจะเกิดปั ญหาสุขภาพมากมาย จาก
       การขาดสารอาหาร ถ้าเด็กมักเลือกกินอยู่เสมอ ควรทอาอย่างไร              ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       ดี                                         䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ


       เรามาลองสังเกตดูว่า เวลาลูกทานอาหาร มีพฤติกรรมตาม                    ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
       ด้านล่าง หรือไม่
       □1.เวลากินข้าว กินสองคอาก็เลิกกินแล้ว                       Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
       □2.กินแต่อาหารประเภทที่ชอบ มักจะปลิเสธอาหารประเภทอื่น               ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
       □3.กินแต่อาหารที่ตนเองคุ้นเคยหรือกินบ่อย มักปลิเสธการ               ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
         ลองกินอาหารใหม่ ๆ
       □4.ใช้หน้าตาและกลิ่นของอาหาร มาตัดสินใจว่าเป็ นอาหารที่                 ġ
         ตัวเองชอบ
       □5.ผู้ปกครองต้องตามไล่ปอนอาหารให้เด็ก
                    ้

     12

                                                                               �
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19