Page 12 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 12

เอะอะ ลูกก็พูดแต่คอาว่า ฉันควร      ” ไม่เอา “
                  ทอาอย่างไรดี
                                                         子女發展                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
       เมื่อลูกน้อยค่อย ๆ เติบโตขึ้น โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงอายุ 2-3 ขวบ          㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
       มักจะเอาแต่พูดว่า ไม่เอา “ ถึงขั้นใช้คอาว่า  ” ไม่เอา “ ๆ ”จนติดปาก       ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       ทอาให้ผู้ปกครองต้องปวดหัว ในเวลาแบบนี้ควร จะสื่อสาร และ
       อบรมอย่างไร                                    ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑

                                                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
       เมื่อลูกพูดคอาว่า คุณมีปลิกิริยาแบบด้านล่างไหม ” ไม่เอา “

       □1.ไม่สนใจเลย ทั้งยังคงทอาสิ่งที่ทอาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนจบ              ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
       □2.ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น ไม่ยอมลงให้ หรือใช้นอ้าเสียงแบบออก
         คอาสั่งให้ลูกปลิบัติตาม                            Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
       □3.ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ และโกรธจนลืมความอดกลั้น จนดุด่า               ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻

         เด็ก                                     ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
       □4.ข่มขู่ให้ลูกกลัว จนถึงขั้นลงโทษลูก                         ġ
       □5.เพิ่มกฎให้เข้มงวดขึ้น หรือควบคุมการกระทอาของเด็ก
     10

                                                                               �
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17