Page 15 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 15

การช่วยให้เด็กทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความ
         สมดุลทางโภชนาการ ผู้ปกครองสามารถลองทอาตามวิธี
 NFNP!      ด้านล่างได้

      1. ปรับเปลี่ยนหน้าตาของอาหารที่ลูกไม่ชอบให้ดูน่ากินขึ้น
        หรืออาจจะใส่ในภาชนะที่ดูน่ารักสดใส
      2. ใช้วิธีเตรียมอาหารที่ต่างกันไป เพื่อกลบกลิ่นและรสชาติของ
        อาหารที่เด็กไม่ชอบ หรือเปลี่ยนมาใช้วิธีปรุงอาหารที่
        แตกต่างออกไป
      3. ชักชวนให้เด็กมาร่วมเตรียมอาหาร เพื่อให้เด็กสนุกสนานกับ
        อาหารที่ปรุงเองกับมือ และทอาให้เขาไม่รู้สึกแปลกกับ
        ส่วนประกอบของอาหาร ช่วยลดการเลือกกินลง
      4. เนื่องจากกระเพาะของเด็กจุได้น้อย ผู้ปกครองควรกะเวลา
        และปริมาณของว่างของเด็กให้เหมาะสม
      5. จัดกิจกรรมหรือเกมที่ใช้แรงหรือแคลอรี่ เมื่อเด็กทอากิจกรรม
        มากขึ้น ความอยากอาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วย。
      6. ทอาตัวเป็ นแบบอย่าง ไม่เลือกกิน รวมถึงหลีกเลี่ยงการวิจารณ์
        อาหารต่อหน้าเด็ก เพื่อปองกันไม่ให้เด็กมีความรู้สึกเชิงลบ
                   ้
        ต่ออาหาร


          บรรยากาศการรับประทานอาหารอย่างกลมเกลียวมี
         ความสุข จะสามารถลดอารมณ์เครียดและการต่อต้านของ
            เด็ก ช่วยส่งเสริมให้เด็ก เจริญอาหารมากขึ้น

                                     13

 �
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20