Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 7

ชีวิตที่โรงเรียน


            จะเลือกโรงเรียนอนุบำลที่เหมำะสมกับลูกของฉันได้อย่ำงไร

             ................................................................................................64
            ………………………………………………………………….....66


                               ......................67
            ลูกของฉันเกลียดกำรไปโรงเรียน ท ำอย่ำงไรดี …………....69


            ลูกไม่รู้ว่ำควรจะเข้ำหำเพื่อนอย่ำงไร ฉันควรท ำอย่ำงไรดี
             ................................................................................................69
            …………………………………………………………………....71


                               ........................71
            ลูกจ ำเป็ นต้องเรียนรู้กำรปองกันตัวเองหรือไม่ …………....73
                       ้

            ฉันควรช่วยลูกเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงรอยต่อระหว่ำงชั้น
                         ................................................73

            อนุบำลและชั้นประถมอย่ำงไร ……………………………......75

                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12