Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 5

บทบำทของผู้ปกครอง
                               .....................28
            ฉันควรแสดงบทบำทของผู้ปกครองที่ดีอย่ำงไร ……………....30


            ฉันไม่รู้ว่ำจะสื่อสำรหรือให้ควำมร่วมมือกับคุณครูอย่ำงไร ควรท ำ

                ................................................................................30
            อย่ำงไรดี ………………………………………………….……....32


                                  .........32
            ยุ่งทั้งเรื่องงำนและเรื่องครอบครัว ฉันควรท ำอย่ำงไรดี ……..34                               ......................35
            ฉันจะจัดกำรอำรมณ์ของตนเองให้ดีได้อย่ำงไร ………….…..37
                                .................37
            ฉันจะประพฤติตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดีให้ลูกได้อย่ำงไร ….…….....39


            มุมมองกำรอบรมเลี้ยงดูของฉันกับคู่ครองแตกต่ำงกัน ควรท ำ

                .................................................................................39
            อย่ำงไรดี ……………………………………………………........41

                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10