Page 3 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)泰國語版
P. 3

ฉันและลูกของฉัน

               คู่มือส ำหรับผู้ปกครอง

                 เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

      คู่มือเล่มนี้จัดท ำขึ้นส ำหรับผู้ปกครองของเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่ง
      เรียบเรียงตำมแนวคิดหลักๆดังนี้:
      1.  เริ่มตั้งแต่ปั ญหำด้ำนกำรเลี้ยงดูที่อำจท ำให้ผู้ปกครองเกิดควำม
        สับสน
      2.  จำกกำรที่ผู้ปกครองส ำรวจตัวเอง บุตรธิดำและปฏิสัมพันธ์
         ระหว่ำงตนกับลูก ท ำให้ สำมำรถประเมินตนเองได้ว่ำมีควำม
         จ ำเป็ นที่จะต้องหำควำมรู้ด้ำนกำรอบรมเลี้ยงดูลูกเพิ่มขึ้นเพียงใด
      3.  บรรยำยด้วยค ำอธิบำยง่ำยๆ เพื่อให้ผู้ปกครองสำมำรถเรียนรู้
         และเข้ำใจทักษะกำรเลี้ยงดูได้อย่ำงรวดเร็ว

      ข้อมูลทั้งหมด ที่รวมรวบไว้ในคู่มือเล่มนี้ จัดท ำโดยผู้ปกครอง
      ของเด็กเล็กระดับอนุบำล ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบ
      รวมทั้ง ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนครอบครัว

        ซึ่งพวกเรำมี จุดมุ่งหมำยร่วมกัน คือ..

       ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรเลี้ยงดูมำก
       ยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กๆเจริญเติบโตได้อย่ำงสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8