Page 20 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 20

□3.Habang naghihintay, mapag-angal at walang tigil na
         pinagsasabihan ang bata.
       □4.Sumisigaw at galit na galit sa bata, ang bata naman
         ay napapagod na at naiinis sa naririnig at walang
         magawa.
       □5.Nawalan ng pasenya sa kahihintay sa bata, kung                          子女發展
         kaya’t lahat ay ako na lang ang gumagawa.

                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪

                                                㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑

                                                ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
                                                ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑

                                                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ

          Kapag nagsalubong ang agresibong magulang at                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
          ang babagal-bagal na bata, pwedeng sumangguni                Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
          sa mga sumusunod na paraan:                         ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
       1.Ayusin ang oras ng laro at trabaho sa pang-araw araw,
        pagpahingahin ng maaga ang bata, upang maging                  ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
        sapat ang oras ng tulog.                               ġ
       2.Kailangan ding ayusin ng magulang ang sariling tulin sa
        buhay, dagdagan ang pasensya sa paghihintay at
        magparaya, para magkaroon kayo ng
        katanggap-tanggap na balanse ng bata.
     18

                                                                               �
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25