Page 18 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 18

3. Maaari ding imbitahan ang bata na makilahok sa
       paghanda ng pagkain, bayaang masiyahan ang bata sa
       paghanda at pagluto ng pagkain, para rin hindi sya may
       pagkakaibang pakiramdam sa mga sangkap, maaaring
       mabawasan ang pagpili sa pagkain.
      4. Maliit lang ang sikmura ng bata, kung kaya’t dapat
       tamang dami at sa tamang oras lamang sa pagkain ng                         子女發展
       meryenda o chichirya.
      5. Bigyan ng maraming aktibidad pang pisikal para                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
       maubos ang enerhiya o calories, maaaring maging mas
       maganang kumain ang bata.                             㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
      6. Maging magandang halimbawa sa bata, huwag din                  ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       mapili sa pagkain ang magulang. Iwasan din na maging               ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       mapintas sa pagkain sa harap ng bata para maiwasan
       na maging negatibong pag-iisip sa naturang pagkain.                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ

                                                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻

        Kaaya-aya at masaya ang paligid habang                     Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒

        kumakain. Upang mabawasan ang kaba at
                                                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
        pakikipaglaban ng bata, para ganahang kumain
                                                ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
        ang bata.
                                                   ġ

     16

                                                                               �
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23