Page 14 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 14

4.
       □ Tinakot, pinagbantaan at pinarusahan ang bata.
       □ Mas lalong hinigpitan ang patakaran at kontrolin ang
        5.
         asal ng bata.


                                                         子女發展



                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪

         Ang mga sumusunod na paraan ay sanggunian                   㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
         para sa mga magulang, upang matulungan nila ang                ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
         anak malagpasan ang panahon ng 【Ayaw-Ayaw】:                  ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       1.Kapag nagsabi ang anak ng 「ayaw」 ang gustong                  䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
        paratingin ng anak ay ang pansariling desisyon, alamin
        muna ng magulang kung anong nasa kalooban at ano                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻

        ang iniisip ng anak, bago sabihin sa anak kung anong               Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
        nararapat na paraan ng pahiwatig.
       2.Sa nararapat na panahon at sa ligtas na sitwasyon,                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻

        hayaan ang anak na matuto na maging responsable                 ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
        para sa kanyang desisyon at pagsabi ng 「ayaw ko」.                  ġ
       3.Pwedeng gamitin ng mga magulang na pagpiliin ang
        bata kung anong paraan ang gusto nila.











     12

                                                                               �
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19