Page 12 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 12

3.Maaaring gamitin ng magulang ang 「tseklist sa
        pag-unlad ng bata」
        (http://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=411) para
        makapagmasid at maunawaan ng pag-unlad ng anak.
       4.Ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakaiibang
        katangian, at ang pag-unlad at bilis ng pag-unlad ng                      子女發展
        bawat isa ay naiiba din.
        Para sa malusog na paglaki ng bata, kapag may
        katanungan ang magulang ukol sa anak, pwedeng                    ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
        magbasa, magtanong sa bihasa, magtanong sa guro                㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
        ng kindergarten o kaya ay dalhin sa ospital para masuri,            ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
        at maagang maliwanagan ang katanungan.
                                                ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
                                                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ

          Ang bawat anak ay may kanya-kanyang                       ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
          panahon sa pag-unlad. Kailangan may
          pasensyang kaakibat ng magulang habang                   Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
                                                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
          lumalaki ang bata.
                                                ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
                                                   ġ
     10

                                                                               �
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17