Page 12 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 12

Bakit kailangan kong malaman ang                          Alamin ang tungkol sa paglaki ng mga bata sa bahay sa
                                                maagang pagkabata (tinatayang 5-6 taong gulang) mula sa mga
      naiibang katangian sa pag-unlad                           sumusunod na sitwasyon:

      ng anak ko?                                     □ 1. Hindi pa marunong gumamit ng kubyertos sa oras ng

                                                   kainan ang bata.

                                                □ 2. Hindi pa marunong gumamit ng gunting o (butones) ang
                                                   bata.

                                                □ 3. Hindi pa marunong tumalon sa isang paa or maglaro ng
                                                   luksong lubid ang bata.

                                                □ 4. Hindi pa marunong magkubeta mag-isa ang bata.
                                                □ 5. Hindi makatuon ang bata sa kanyang kausap, o kaya ay
                                                   mayroong pabigla-biglang pagkilos.
                                                □ 6. Madalas na kinakausap ng bata ang kanyang sarili, at paulit-
                                                   ulit niyang sinasabi ang isang bagay.

                                                Kung mayroon kang natsekan sa mga pagpipilian sa itaas,
                                                dapat mong bigyan pansin ang pag-unlad ng iyong anak.


                                                Ang pag-unlad ng mga bata mula 5 hanggang 6 na taong
                                                gulang ay buong-buo, kabilang ang: pisikal, kilusan, katalusan,
                                                wika, panlipunan, emosyonal at iba pang mga aspeto. Kung
                                                maiintindihan ng mga magulang ang mga katangian ng pag-unlad
                                                ng bata, maiiwasan nilang maging labis na kinakabahan, at maaari
      Habang sila ay munti pa, ang kanilang paglaki ay masasabing
      "sa isang iglap". Ngunit, minamahal kong magulang, alam mo             rin nilang aktibong matulungan ang positibong pag-unlad ng bata.
      ba kung anu-ano ang mga yugto sa paglaki ng inyong munting
      anak?      12                                                                        13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17