Page 8 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 8

TALAAN NG
         NILALAMAN


         3. Interaksyon ng magulang at anak                     4. Sa Loob ng Paaralan         Paano kung sa palagay ng anak ko na may itinatangi ako?   58       Paano ako pipili ng nararapat na paaralang pang-      82
                                               kindergarten para sa anak ko?
         Paano ang mga bata kung gusto kong mamahinga kapag      61
         walang pasok?                                Paano na kung ayaw ng anak kong pumasok sa         85
                                               paaralan?
         Paano ako makipag-usap sa mga munting bata?         64
                                               Anong dapat kong gawin kung hindi marunong         88
         Paano kung minsan hindi ko na alam ang pagkaka-iba ng    67       makisama sa ibang bata ang anak ko?
         respeto at pagpapaubaya?
                                               Dapat bang matutong magtanggol ng sarili ang bata?     92
         Anong dapat kong gawin kung palaging hindi (sumusunod)    70
         sa kasunduan ang bata?                           Paano ko matutulungan na maging handa ang aking       94
                                               anak para sa susunod na yugto?
         Paano ako makitungo sa bata?                 73

         Anong dapat kong gawin kung palaging nangungulit ang     76
         bata para gamitin ang cellphone o tablet?
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13