Page 11 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 11

NFNP!
      Habang munti ang bata, kasama ang mga sumusunod sa
      kanyang paglaki: katawan, galaw, kaalaman, wika, sosyal
      at emosyon. Kung kaya’t kapag alam ng magulang ang
      kakaibang katangian ng anak, ay maaaring maiwasan
      ang pangamba, at maaaring matulungan ang kanilang
      anak sa positibong pag-unlad.
         Maaring gamitin ng mga magulang ang mga
         sumusunod, upang matulungan ang anak.

      1.Dapat maunawaan at makabisa ng magulang ang
       「 kritikal na panahon 」  sa paglaki ng bata, sa
       pamamagitan ng paggamit ng laro, pagbasa at ibang
       paraan upang matulungan ang pag-unlad ng anak.
       Maari ding gamitin ng magulang ang pang-araw-araw
       na pamumuhay na pwedeng gawin ng bata, upang
       maitaguyod ang katawan, sikolohikal, kaalaman at
       emosyonal na pag-unlad.

                                      9
                                    9
 �
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16