Page 11 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 11

PAG-UNLAD NG ANAK  Minsan lang ang paglaki ng mga anak, ang panimulang

           punto ng mga magulang ay palaging "para sa bata".

 Pinakamabilis at pinaka-halata ang pag-unlad ng  Ngunit, bakit maselan sa pagkain ang bata, ayaw nyan,
 mga bata sa maagang yugto ng pagkabata. Bagaman  ayaw nito, palaging nagsasabing "ayaw ko". Mabagal
 ang pagdating ng isang bata ay ang pinakamalaking  kumilos sa lahat ng bagay. Sa mga bagay- bagay na

 kasiyahan sa puso ng maraming mga magulang, ang  hindi inaasahan ng mga magulang, anong nararapat
 responsibilidad ng magulang na dala ng pagsilang  gawin ng magulang?
 at pagpapalaki ng bata ay maging isang pangunahing
 isyu na kailangan nilang harapin. Ang pagkakaunawa

 at pagbibigay ng naaangkop na tulong sa bata sa
 yugto ng kanilang pinakamabilis na pag-unlad ay
 dapat alalahanin ng mga magulang.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16