Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 6

TALAAN NG
         NILALAMAN


         1. Pag-unlad ng anak                            2. Tungkulin ng Magulang         Bakit kailangan kong malaman ang naiibang katangian     12       Paano ko gagampanan ang tungkulin ng pagiging        38
         sa pag-unlad ng anak ko?                          mabuting magulang?


         Anong dapat kong gawin kung palaging "ayaw ko" ang      15       Paano ako makipag-usap o makipagtulungan sa guro?      40
         sinasagot sa akin ng anak ko?
                                               Anong dapat kong gawin kung pagod na sa trabaho,      43
         Paano kung mapili sa pagkain ang anak ko?          18       pagod pa sa pamilya?

         Ano ang dapat kong gawin kung palaging mabagal        21       Paano ko pangasiwaan ng wasto ang aking emosyon?      46
         kumilos ang anak ko?
                                               Paano ako maging mabuting halimbawa para sa mga       49
         Dapat na bang sanayin ang bata, sa munti nyang edad,     24       bata?
         na maging responsable? (Dapat bang sanayin ang bata
         simula sa munting edad na maging responsable?)               Paano kung iba ang pananaw ng asawa ko sa pagpapalaki    52
                                               sa mga bata?
         Ano ng dapat kong gawin kung walang pasensya ang       27
         anak ko?

         Paano sanayin ang anak ko na maging magalang?        30

         Anong dapat kong gawin kung palaging may hidwaan       33
         ang magkakapatid?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11