Page 3 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 3

Ako at ang Aking Anak          Isang manwal para sa mga magulang

                 Ukol sa manwal

      Ang manwal na ito ay inihanda para sa mga magulang ng bata
      sa kindergarten, ang konsepto ay nakadisenyo para:

      1. Harapin ang mga katanungan na maaaring gumugulo sa
        isipan ng mga magulang.
      2. Sa pamamagitan ng mga pananaw sa sarili, sa mga anak,
        at sa pakikisama sa mga anak, maaaring maunawaan ng
        isang magulang ang pangangailangan ng edukasyong
        pang-magulang.
      3. Madaling matuto ang mga magulang ng tamang kaalaman
        at tamang pagsasanay sa pamamagitan ng simpleng
        paliwanag.

        Ang manwal na ito ay may kaugnay na impormasyon na
        inihanda  sa pakikipagtulungan ng mga magulang ng
        kindergarten, mga guro, mga bihasa sa pagsusuri at mga
        bihasa sa larangan ng edukasyong pang pamilya.

        Ang magkasamang pinaghirapan na paniniwala ay—

       Matulungan at mabigyan ng mas maraming inspirasyon ang
        mga magulang sa pagiging magulang. Para mabigyan ng
            ligaya at lusog sa pag-laki ang mga bata.                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8