Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 5

Ukol sa manwal                 Ukol sa manwal

 Ito ay isang manwal para sa mga magulang na may mga anak na
 nasa kindergarten. Ang manwal na ito ay nahahati sa apat na  2
 aspeto: pag-unlad ng bata, papel ng magulang, pakikipag-ugnayan
 ng magulang at anak, at buhay sa campus. Maaaring suriin ng
 mga magulang ang kanilang personal na karanasan sa sarili nilang  Sa pamamagitan ng mga pananaw sa sarili, sa
 buhay bago mag-refer sa mga pamamaraan na ibinigay sa manwal. mga anak, at sa pakikisama sa mga anak, maaaring
       maunawaan ng isang magulang ang pangangailangan
       ng edukasyong pang-magulang.
 Ang pilosopiya ng disenyo ay:                   3

 1

       Madaling matuto ang mga magulang ng tamang kaalaman
       at tamang pagsasanay sa pamamagitan ng simpleng
       paliwanag.
 Harapin ang mga katanungan na maaaring gumugulo
 sa isipan ng mga magulang.

 ● Ang manwal na ito ay may kaugnay na impormasyon  ● Ang magkasamang pinaghirapan na paniniwala ay—
 na inihanda sa pakikipagtulungan ng mga magulang ng
 kindergarten, mga guro, mga bihasa sa pagsusuri at mga bihasa  Matulungan at mabigyan ng mas maraming inspirasyon ang
 sa larangan ng edukasyong pang pamilya. mga magulang sa pagiging magulang upang mabigyan ng
       ligaya at lusog sa pag-laki ang mga bata.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10