Page 7 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 7

TALAAN NG
 NILALAMAN


 1. Pag-unlad ng anak 2. Tungkulin ng Magulang Bakit kailangan kong malaman ang naiibang katangian  12 Paano ko gagampanan ang tungkulin ng pagiging  38
 sa pag-unlad ng anak ko? mabuting magulang?


 Anong dapat kong gawin kung palaging "ayaw ko" ang  15 Paano ako makipag-usap o makipagtulungan sa guro? 40
 sinasagot sa akin ng anak ko?
     Anong dapat kong gawin kung pagod na sa trabaho,      43
 Paano kung mapili sa pagkain ang anak ko? 18 pagod pa sa pamilya?

 Ano ang dapat kong gawin kung palaging mabagal  21 Paano ko pangasiwaan ng wasto ang aking emosyon? 46
 kumilos ang anak ko?
     Paano ako maging mabuting halimbawa para sa mga       49
 Dapat na bang sanayin ang bata, sa munti nyang edad, 24 bata?
 na maging responsable? (Dapat bang sanayin ang bata
 simula sa munting edad na maging responsable?) Paano kung iba ang pananaw ng asawa ko sa pagpapalaki  52
     sa mga bata?
 Ano ng dapat kong gawin kung walang pasensya ang  27
 anak ko?

 Paano sanayin ang anak ko na maging magalang? 30

 Anong dapat kong gawin kung palaging may hidwaan  33
 ang magkakapatid?
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12