Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 10

Bakit kailangan kong malaman ang naiibang

           katangian sa pag-unlad ng anak ko?                                                         子女發展                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
                                                㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑

                                                ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       Habang sila ay munti pa, ang kanilang paglaki ay                 ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       masasabing 「sa isang iglap」. Ngunit, minamahal kong
       magulang, alam mo ba kung anu-ano ang mga yugto sa                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
       paglaki ng inyong munting anak?
                                                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
       Mula sa mga sumusunod, alamin natin kung ano ang                 Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒

       sitwasyon habang lumalaki ang bata:                        ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
       □1.Hindi pa marunong gumamit ng kubyertos sa oras ng
                                                ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
         kainan ang bata.
       □2.Hindi pa marunong gumamit ng gunting o agbutones                  ġ

         ang bata.
       □3.Hindi pa marunong tumalon sa isang paa or maglaro

         ng luksong lubid ang bata.
       □4.Hindi pa marunong magkubeta mag-isa ang bata.
       □5.Hindi makatuon ang bata sa kanyang kausap, o kaya

         ay mayroong pabigla-biglang pagkilos.     8
       8
                                                                               �
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15