Page 13 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓文版
P. 13

Bakit kailangan kong malaman ang  Alamin ang tungkol sa paglaki ng mga bata sa bahay sa
      maagang pagkabata (tinatayang 5-6 taong gulang) mula sa mga
 naiibang katangian sa pag-unlad  sumusunod na sitwasyon:

 ng anak ko? □ 1. Hindi pa marunong gumamit ng kubyertos sa oras ng

         kainan ang bata.

      □ 2. Hindi pa marunong gumamit ng gunting o (butones) ang
         bata.

      □ 3. Hindi pa marunong tumalon sa isang paa or maglaro ng
         luksong lubid ang bata.

      □ 4. Hindi pa marunong magkubeta mag-isa ang bata.
      □ 5. Hindi makatuon ang bata sa kanyang kausap, o kaya ay
         mayroong pabigla-biglang pagkilos.
      □ 6. Madalas na kinakausap ng bata ang kanyang sarili, at paulit-
         ulit niyang sinasabi ang isang bagay.

      Kung mayroon kang natsekan sa mga pagpipilian sa itaas,
      dapat mong bigyan pansin ang pag-unlad ng iyong anak.


      Ang pag-unlad ng mga bata mula 5 hanggang 6 na taong
      gulang ay buong-buo, kabilang ang: pisikal, kilusan, katalusan,
      wika, panlipunan, emosyonal at iba pang mga aspeto. Kung
      maiintindihan ng mga magulang ang mga katangian ng pag-unlad
      ng bata, maiiwasan nilang maging labis na kinakabahan, at maaari
 Habang sila ay munti pa, ang kanilang paglaki ay masasabing
 "sa isang iglap". Ngunit, minamahal kong magulang, alam mo  rin nilang aktibong matulungan ang positibong pag-unlad ng bata.
 ba kung anu-ano ang mga yugto sa paglaki ng inyong munting
 anak? 12                                    13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18