Page 16 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)菲律賓語版
P. 16

Paano kung mapili sa pagkain ang anak ko?

                                                         子女發展                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
                                                㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
       Mapili sa pagkain ang anak ko. Kung hindi ayaw kumain,              ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       ay hindi nya gusto ang pagkain. Sumasakit ang ulo at
       walang magawa ang magulang. Bilang isang magulang,                ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       hindi maiwasan na mag-alala sa paglaki ng anak, dahil               䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
       sa pangmatagalan na hindi pagkain ng wasto,
       nadadamay ang intelektwal na pag-unlad, dahil din sa                  ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
       hindi husto at hindi balanse ang nutrisyon na maaring               Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
       sanhi ng maraming problema. Kapag mapili sa pagkain                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
       ang anak, anong dapat kong gawin?
                                                ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
       Tingnan natin kung anu-ano ang mga ugali na pinapakita                 ġ

       ng bata habang kumakain?
       □1.Habang kumakain, kakain lang ng dalawang subo,
         ayaw ng kumain.
       □2.Paborito lang ang iilang pagkain, ayaw ng kainin ang
         ibang pagkain.


     14

                                                                               �
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21