Page 4 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 4

Mục lục


      Sự phát triển của trẻ


            Tại sao tôi cần phải hiểu những đặc điểm                家長角色


            phát triển của trẻ? ................................................................8

                                                      ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ
            Trẻ nhà tôi cứ động một tí là nói “không muốn”,

            tôi nên làm thế nào? ...........................................................11


                                                      ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ

            Trẻ nhà tôi rất kén ăn, tôi nên làm thế nào?...................13                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ
            Trẻ nhà tôi lúc nào cũng chậm chạp, tôi nên
            làm thế nào? ........................................................................15

                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ

            Trẻ còn quá nhỏ, tôi có nhất thiết phải rèn
                              .......................18
            luyện cho trẻ ý thức trách nhiệm không? ..........................18

                                                      ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ

                                 ...........21
            Trẻ nhà tôi thiếu kiên nhẫn, tôi nên làm thế nào? ...............21

                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ


            Làm thế nào để tập thói quen lễ phép cho trẻ? ............24


            Giữa các con hay xảy ra xung đột, tôi nên giải

            quyết như thế nào? ............................................................27
     2                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9