Page 5 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 5

Về cuốn sổ tay này             Về cuốn sổ tay này

 Đây là một cuốn Sổ tay dành cho các bậc phụ huynh có con đang
 trong thời gian học mẫu giáo, cuốn sổ tay này chủ yếu nói về bốn
 vấn đề chính như: sự phát triển của trẻ, vai trò của các bậc phụ  2
 huynh, sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, cuộc sống sinh hoạt
 của trẻ ở trường học. Các bậc phụ huynh có thể thông qua sự tự
 đánh giá kinh nghiệm sống của bản thân mình trước, rồi sau đó  Thông qua việc quan sát những tương tác giữa cha mẹ
 tham khảo thêm các phương pháp và các mẹo nhỏ được cung cấp  và con cái, từ đó hiểu được nhu cầu của việc giáo dục
 trong quyển sổ tay này. Cuốn Sổ tay này được thiết kế dựa trên  con cái.
 những nền tảng triết lí như sau:

                   3

 1

       Với những hướng dẫn đơn giản, phụ huynh có thể
       nhanh chóng chính xác nắm bắt, học hỏi nhanh các kiến
 Từ những vấn đề rắc rối mà các bậc phụ huynh đang thức, kỹ năng trong việc giáo dục con cái.
 gặp trong việc giáo dục con cái.
 ● Những thông tin mà cuốn sổ tay này cung cấp là do các bậc  ● Chúng tôi cùng nhau cố gắng với niềm tin là –
 phụ huynh có con đang theo học mẫu giáo, các thầy cô giáo và
 các chuyên gia trong lĩnh vực gia đình cùng nhau hợp tác và  Giúp các bậc phụ huynh trên con đường nuôi dạy con cái có
 hoàn thành. thêm nhiều cảm hứng, để các cháu trưởng thành trong sự
       khỏe mạnh và hạnh phúc.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10