Page 10 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 10

Tại sao tôi cần phải hiểu những đặc điểm phát
                  triển của trẻ?                                                         子女發展                                                   ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
                                                㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
       Trong giai đoạn mầm non, sự phát triển của trẻ là “trong nháy           ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
       mắt”. Nhưng các bậc phụ huynh yêu quý, quí vị có biết các giai          ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       đoạn phát triển của trẻ bao gồm những gì chưa?
                                                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
       Cùng xem những tình huống được liệt kê dưới đây để hiểu
       hơn về sự phát triển của trẻ trong giai đoạn mầm non:                  ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
       □ 1.Trẻ vẫn chưa biết sử dụng bộ đồ ăn.                      Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
       □ 2.Trẻ vẫn chưa biết sử dụng kéo và cài khuy.                   ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
       □ 3.Trẻ vẫn chưa biết nhảy bằng một chân, chơi nhảy dây.
       □ 4.Trẻ vẫn chưa biết tự đi vệ sinh.                        ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ

       □ 5.Trẻ không tập trung khi nói chuyện với người khác, vẫn               ġ
          có những biểu hiện kích động.     8

                                                                               �
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15