Page 14 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 14

Cùng với con vượt qua “thời kỳ No-No”, phụ huynh
         có thể làm như sau:
       1. Trẻ nói “không muốn” là một hình thức thể hiện bản thân,
        trước tiên phụ huynh có thể đồng cảm với suy nghĩ và cảm
        xúc của trẻ, sau đó nói cho trẻ biết cách diễn đạt và ứng xử
        hợp lý.                                              子女發展
       2. Trong trường hợp không có mối lo ngại nào, có thể dạy cho
        trẻ những bài học thích hợp, để trẻ tự học hỏi bằng cách tự
        chịu trách nhiệm về hậu quả hành vi của mình sau khi nói              ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
        “không muốn”.                                  㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
      3. Phụ huynh có thể vận dụng phương pháp đưa ra các sự lựa             ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
        chọn, để trẻ có thể tự chọn lựa theo ý muốn.
      4. Tạo cơ hội học tập mới cho trẻ, để trẻ phụ giúp việc nhà,            ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
        điều này càng khẳng định sự mong muốn tham gia các hoạt            䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
        động của trẻ, nâng cao năng lực bản thân.
                                                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻

                                                Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
        Ở giai đoạn mầm non, trẻ bắt đầu có ý thức về bản                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
        thân, có lúc muốn thông qua câu nói “không muốn”
        để biểu đạt bản thân, thu hút sự chú ý của người lớn              ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
        hoặc muốn có sự quan tâm của người lớn, phụ                    ġ
        huynh cần dành nhiều thời gian và tâm huyết để hiểu
        trẻ hơn nhé!

     12

                                                                               �
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19