Page 16 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 16

Gíúp trẻ hấp thụ các loại thực phẩm đa dạng, để đạt
         được sự cân bằng về mặt dinh dưỡng, phụ huynh có
         thể làm như sau:
       1. Thay đổi hình thức và hình dạng của thức ăn mà trẻ không
         thích, làm mới hình thức và đặt thức ăn trong các bộ đồ ăn
         dễ thương.                                            子女發展
       2. Dùng các phương pháp chuẩn bị khác nhau để giấu đi mùi
         vị của món ăn mà trẻ không thích, hoặc thay đổi cách nấu
         ăn.                                         ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
       3. Mời trẻ cùng tham gia công tác chuẩn bị cho các bữa ăn,            㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
         trẻ có thể tận hưởng niềm vui khi tự tay chuẩn bị món ăn,
         có thể giúp trẻ không còn cảm giác xa lạ với thức ăn, từ đó          ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
         mà giảm đi tình trạng kén ăn.                         ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑
       4. Dạ dày của trẻ vẫn còn rất nhỏ, phụ huynh nên sắp xếp             䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ
         thời gian và hàm lượng thích hợp cho các bữa ăn nhẹ.
      5.  Sắp xếp các trò chơi và hoạt động giúp trẻ tiêu hao năng              ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻
         lượng, trẻ hoạt động càng nhiều, sự thèm ăn sẽ càng tăng
         lên.                                      Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
      6.  Giữ nguyên tắc cho bản thân, không nên kén ăn, không              ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻
         nên phê phán thức ăn trước mặt trẻ, tránh cho trẻ có cảm            ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
         giác tiêu cực với thức ăn.
                                                   ġ     14

                                                                               �
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21