Page 12 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 12

5. Khi các bậc phụ huynh có các vấn đề và câu hỏi có liên
        quan đến sự phát triển của trẻ, có thể đọc thêm sách, tìm
         sự tư vấn từ các chuyên gia, hỏi thầy cô giáo hoặc đưa trẻ
         đến bệnh viện kiểm tra, sớm hiểu rõ nguyên nhân để tạo
        điều kiện phát triển lành mạnh cho trẻ.

                                                         子女發展         Mỗi một đứa trẻ đều có khoảng thời gian phát triển                 ⸤⃺昶㭝䘬⬑⫸炻℞䘤⯽㗗Ṣ䓇ᷕ㚨䁢⾓忇ᶼ㚨䁢㖶栗䘬㗪
         riêng, các bậc phụ huynh càng phải nhẫn nại và tiếp              㛇炻⃀䭉彶㍍⬑⫸䘬⇘Ἦ㗗姙⣂⭞攟⽫ᷕ㚨⣏䘬╄〭炻Ữ晐叿⬑
         bước cùng với sự lớn lên của các con!
                                                ⫸↢䓇㇨ⷞἮ䘬㔁梲屔ả炻⮯㗗⭞攟⌛⇣天朊⮵䘬ᶨ⣏婚柴ˤ⤪
                                                ỽ⛐⬑⫸䘤⯽㚨䁢⾓忇䘬昶㭝墉炻Ḯ妋᷎㍸ὃ⬑⫸㇨暨炻䴎Ḱ怑

                                                䔞䘬⋼≑炻㚜㗗⭞攟㇨斄⽫䘬ˤġ

                                                   ⬑⫸䘬ㆸ攟⎒㚱ᶨ⚆炻⭞攟ḇ悥ẍˬ䁢⬑⫸⤥˭䁢↢䘤溆炻

                                                Ữ䁢ỽ⬑⫸䷥㗗ッ㊹梇炻忁ᶵ⎫恋ᶵ⎫䘬炻ᶵ䃞⯙㗗≽ᶵ≽⯙婒
                                                ˬᶵ天˭炻 Ṩ湤ḳ悥ㄊ⏆⏆䘬炻⮵㕤忁ṃ㰺㚱枸㛇⇘䘬ね⼊炻

                                                ⭞攟⇘⸽娚⤪ỽ ␊烎ġ
                                                   ġ


     10

                                                                               �
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17