Page 8 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南文版
P. 8

Mục lục
         3. Sự tương tác giữa cha mẹ và trẻ                     4. Cuộc sống ở trường mẫu giáo         Trẻ cảm thấy tôi thiên vị, tôi nên làm thế nào?       58       Làm thế nào để lựa chọn một trường thích hợp cho      80
                                               trẻ?
         Ngày nghỉ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng         60
         với các con thì tôi nên làm thế nào?                    Trẻ nhà tôi ghét phải đi học, tôi nên làm thế nào đây?   83

         Tôi nên làm thế nào để giao tiếp và trao đổi         63       Trẻ nhà tôi không biết phải làm sao để sống hòa hợp     86
         với trẻ nhỏ?                                với các bạn khác, tôi nên làm thế nào?

         Có lúc tôi không phân biệt được giữa tôn trọng        66       Trẻ có nhất thiết phải học cách tự phòng vệ bản       89
         và buông thả, tôi nên làm thế nào?                     thân không?

         Trẻ nhà tôi thường không tôn trọng các nội qui trong gia   69       Tôi nên làm thế nào để giúp trẻ chuẩn bị tốt khi      92
         đình (những việc đã thỏa thuận), tôi nên làm thế nào?            chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học?


         Tôi nên làm thế nào để có thể sống hòa hợp với trẻ nhỏ?   71

         Trẻ nhà tôi hay đòi chơi điện thoại hoặc máy tính      74
         bảng, tôi nên làm thế nào?
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13