Page 6 - 我和我的孩子:一本給家長的手冊(幼兒篇)越南語版
P. 6

Trẻ tương tác giữa cha mẹ và            Trẻ cảm thấy tôi thiên vị, tôi nên làm thế nào? ...........50      家長角色

            Ngày nghỉ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng                    ㆹ娚⤪ỽ㈖㺼⤥⭞攟䘬奺刚ŀɃɃɃɃɃɃɃɃijķġ

                            ....................................52
            với các con thì tôi nên làm thế nào?................................52

            Tôi nên làm thế nào để giao tiếp và trao đổi                    ㆹᶵ䞍忻⤪ỽ冯侩ⷓ㹅忂ㆾ⎰ἄ炻⾶湤彎ŀįįįįįįijĹġ

                  ............................................................................55
            với trẻ nhỏ?................................................................55
                                                      ⶍἄˣ⭞⹕ℑ柕䅺炻ㆹ娚⾶湤彎ŀɃɃɃɃɃɃĴıġ
            Có lúc tôi không phân biệt được giữa tôn trọng
            và buông thả, tôi nên làm thế nào? ......................................58

                                                      ㆹ娚⤪ỽ ⤥冒⶙䘬ね䵺䭉䎮ŀɃɃɃɃɃɃĴijġ
            Trẻ nhà tôi thường không tôn trọng các nội qui trong gia đình
                                  ..............61
            (những việc đã thỏa thuận), tôi nên làm thế nào?.............61

                                                      ㆹ娚⤪ỽẍ幓ἄ⇯ ⬑⫸䘬㥄㧋ŀɃɃɃɃɃĴĵġ
            Tôi nên làm thế nào để có thể sống hòa hợp với trẻ nhỏ?..63
                                     .63

                                                      惵„䘬㔁梲奨溆冯ㆹᶵᶨ㧋炻⾶湤彎ŀɃɃɃɃĴķġ

            Trẻ nhà tôi hay đòi chơi điện thoại hoặc máy tính
            bảng, tôi nên làm thế nào?.....................................................66

     4                                                                               �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11